top of page

Trwy hyfforddi (coaching) a gwaith therapiwtig 'un-sesiwn' (Single-Session Therapy), fy nôd yw nid yn unig helpu pobl a chwmnïau ond ailwampio meddylfryd, pwrpas, eglurder a boddhad i bob cleient. Rwy'n llwyddo pan welaf bobl yn cyflawni'r llwyddiant y maen nhw ei eisiau, heb ganiatáu i unrhyw rwystr sefyll yn eu ffordd. Rwy'n hoff o helpu pobl i fynd o gwmpas, drosodd, o dan a thrwy unrhyw beth sy'n eu hatal rhag cyflawni eu nôd.

Mae cael PhD mewn seicoleg yn braf ond nid dyna'r peth pwysicaf i mi. Nid yw ychwaith bod yn Feistr NLP na Meistr Hyfforddiant, dim ond teitlau yw'r rhain a'r hyn rwy'n ei werthfawrogi fwyaf yw'r hyn rwy'n credu ynddo; y gall pawb fod yn llwyddiannus ac yn fodlon mewn bywyd. Mae'n ddewis, ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn dewis y naill na'r llall. Byddai'n well ganddyn nhw feio amgylchiad, peidio â chymryd perchnogaeth, chwarae'r dioddefwr a pheidio â gwneud y gwaith caled.

 

Am amser hir iawn, roeddwn i'n credu fy mod i'n fethiant am beidio â hoffi ysgol, ond rydw i'n gwybod nawr nad yw hyn yn wir a sylweddolais fy mod i'n iawn i feddwl beth bynnag ydw i eisiau. Ers yr ysgol, rwyf wedi dysgu trwy waith caled, dangos parch, meithrin perthnas â phobl a pheidio â thanamcan unrhyw berson y galaf canlyniadau gwell nag y gall unrhyw lyfr ei ddysgu. A dyna pam nad yw'r llythyrau ar ôl fy enw yn golygu cymaint i mi, heblaw am LTSC (gofynnwch).

 

Rwy'n cael trafferth gyda siarad-bach ac mae'n well gen i ddweud dim yn hytrach nag unrhyw beth. Rwy'n disgwyl rhagoriaeth ym mhopeth a wnaf, ac weithiau byddaf yn derbyn da iawn. Rwy'n ymarfer ymrwymiad radical a pherchnogaeth eithafol ac rwy'n barod i roi amser i bawb, ac eithrio'r rhai sy'n niweidio plant. Er nad ydw i'n grefyddol fel y cyfryw, rwy'n credu mewn gwneud y peth iawn bob amser, siarad y gwir a sefyll i fyny yn erbyn anghyfiawnder ac anghydraddoldeb.

 

Byddaf yn edrych am yr addewid o drawsnewid mewn pobl a'r arwyddion eu bod wir eisiau gwella digon. Os nad allaf weld y naill na'r llall, dywedaf wrth fy nghleientiaid nad allaf eu helpu ac nad fi yw'r hyfforddwr iawn ar eu cyfer. Nid yw'n ddull o ddilyn rheolau llyfr - ond mae'n gweithio i mi ac i'm cleientiaid.

 

Nid wyf yn hoffi'r cyfryngau cymdeithasol oherwydd yr hyn y maent ei wneud i mi ac i bobl eraill. Ac am yr un rheswm, nid wyf yn yfed alcohol ac yn cymedroli fy ymlyniad i'r newyddion.

 

Pan fydd pobl yn gofyn pa brofiadau sydd wedi dylanwadu fwyaf arnaf fel seicolegydd ac hyfforddwr, dywedaf bob un ohonynt. Mae'r profiadu o gasáu ysgol, methu lawer gwaith a dysgu gan bobl wych ar hyd y ffordd i gyd wedi dylanwadu arna i. Maen nhw wedi helpu i ddatblygu fy meddwl a fy meddylfryd a sut rwy'n dewis siarad â mi fy hun bob dydd.

 

Hyd yn hyn, mae fy 'nghanol oes' wedi bod yn rhyfeddol o amrywiol a heriol. Cwblhau 6x Ironman, gweithio gyda NGOs yn Affrica, ysgrifennu llyfrau ac erthyglau, a bod ar sioeau radio a theledu. Heddiw, rwy'n dewis canolbwyntio ar helpu pobl a chwmnïau dethol.

bottom of page